Khắc phục lỗi


Tổng hợp lỗi và sửa lỗi trên các phiên bản Windows và trên các phần mềm, ứng dụng.